TZB produkt

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky TZB produkt, s.r.o.Obchodné podmienky TZB produkt, s.r.o.


1. Základné ustanovenia
1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „OP“) upravujú základné dodávateľsko – odberateľské vzťahy medzi spoločnosťou TZB produkt, s.r.o. (ďalej ako „dodávateľ“) a jeho obchodnými partnermi (ďalej ako „odberateľ“).
2. Všetky dodávky tovaru prebiehajú výhradne na základe týchto obchodných podmienok. Tým sa vylučuje použitie obchodných podmienok odberateľa, pokiaľ nie sú výslovne dodávateľom akceptované.
3. Za akceptáciu sa nepovažuje mlčanie dodávateľa po obdržaní návrhu obchodných podmienok zo strany odberateľa. Akceptovanie obchodných podmienok odberateľa je možné len písomným súhlasom dodávateľa.
4. Tieto obchodné podmienky platia ako prijaté najneskôr v okamihu prevzatia tovaru odberateľom.
5. Všetky cenové ponuky dodávateľa sú zásadne nezáväzné, pokiaľ ich dodávateľ výslovne neprehlási za záväzné.
6. Dodávateľ sa zaväzuje dodať odberateľovi tovar určený čo do druhu, množstva a ceny a previesť na neho vlastnícke právo k tovaru. Odberateľ sa zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť za tovar dodávateľovi dohodnutú kúpnu cenu.
7. Miestom dodania tovaru sa rozumie prevádzka dodávateľa, pokiaľ nie je stranami dohodnuté inak.


2. Objednanie tovaru
1. Objednávky sú akceptované dodávateľom len písomnou formou, a to osobným doručením, poštou alebo mailom.
2. Objednaním tovaru odberateľ súhlasí s obchodnými podmienkami spoločnosti TZB produkt, s.r.o.
3. Objednávka musí obsahovať kompletné aktuálne identifikačné údaje odberateľa (názov spoločnosti, sídlo spoločnosti, IČO, DIČ, IČ DPH) a presnú špecifikáciu objednaného tovaru podľa druhu, popisu, množstva a ceny.
4. Obsah objednávky musí súhlasiť s cenovou ponukou dodávateľa, ktorá bola odberateľovi predtým zaslaná (druh a množstvo tovaru, platobné podmienky, dodacie podmienky ...), v opačnom prípade si dodávateľ vyhradzuje právo objednávku odmietnuť
5. Pre uzavretie zmluvy je rozhodujúce písomné potvrdenie objednávky odberateľa zo strany dodávateľa.
6. Pri objednávkach väčšieho rozsahu alebo pri objednávkach tovaru na zákazku sa uzatvára písomná kúpna zmluva.
7. Dodávateľ môže odoprieť plnenie objednávky, ak sa po uzavretí zmluvy stane zrejmým, že odberateľ nesplní svoj záväzok zaplatiť kúpnu cenu s ohľadom na nedostatok svojej platobnej spôsobilosti alebo s ohľadom na svoje správanie po uzavretí kúpnej ceny, a to až do doby, kým odberateľ neposkytne alebo nezabezpečí dodávateľovi záruku na plnenie. Pokiaľ odberateľ na výzvu dodávateľa neposkytne, či nezabezpečí záruku na plnenie ani v lehote do 15 dní odo dňa, kedy bol na to písomne vyzvaný, má dodávateľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.
8. Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeniť alebo zlepšiť dodaný tovar s ohľadom na jeho typ alebo dizajn do tej miery, v akej môže dôvodne očakávať od odberateľa, že bude akceptovať takéto zmeny alebo zlepšenia s ohľadom na záujmy odberateľa. Takéto zmeny a zlepšenia sa pokladajú za schválené, pokiaľ odberateľ do 3 dní odo dňa prevzatia tovaru písomne voči tejto zmene dodávateľovi nevznesie výhrady.
9. Stornovaním nevybavenej objednávky zo strany objednávateľa vzniká dodávateľovi právo na uplatnenie náhrady škody vo výške ním vynaložených nákladov súvisiacich s realizáciou objednávky, ako aj právo na odstupné za zrušenie objednávky vo výške 30% z hodnoty objednávky.
10. Stornovaním čiastočne vybavenej objednávky zo strany objednávateľa vzniká dodávateľovi právo na okamžitú úhradu ceny už dodaného tovaru zo stornovanej objednávky, ako aj na uplatnenie náhrady škody vo výške ním doposiaľ vynaložených nákladov súvisiacich s realizáciou objednávky, a tiež právo na odstupné za zrušenie objednávky vo výške 30% z hodnoty stornovanej časti objednávky.
11. V prípade stornovania objednávky tovaru vyrábaného na zákazku zo strany odberateľa v lehote od 3 do 7 dní odo dňa zaslania objednávky je odberateľ povinný zaplatiť dodávateľovi storno poplatok vo výške 30% z hodnoty objednávky.
12. V prípade stornovania objednávky tovaru vyrábaného na zákazku zo strany odberateľa v lehote od 7 do 14 dní odo dňa zaslania objednávky je odberateľ povinný zaplatiť dodávateľovi storno poplatok vo výške 70% z hodnoty objednávky.
13. V prípade stornovania objednávky tovaru vyrábaného na zákazku zo strany odberateľa v lehote viac ako 14 dní odo dňa zaslania objednávky je odberateľ povinný zaplatiť dodávateľovi storno poplatok vo výške 90% z hodnoty objednávky.


3. Platobné podmienky
1. Právo na zaplatenie kúpnej ceny vzniká dodávateľovi dňom dodania tovaru, a to aj v prípade čiastočného plnenia. Kúpnu cenu sa odberateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúry podľa odseku 3. alebo zaplatením zálohy podľa odseku 2., alebo kombináciou obidvoch spôsobov platby. Spôsob platby je určený na základe dohody medzi dodávateľom a odberateľom.
2. Platba zálohovou faktúrou. Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi zálohu na kúpnu cenu v dohodnutej výške a v dohodnutej lehote. Pri platbe zálohou vopred je tovar expedovaný až po zaplatení zálohy v plnej výške, t.j. po pripísaní peňažnej čiastky na účet dodávateľa.
3. Platba faktúrou. Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu v lehote splatnosti na základe faktúry vystavenej dodávateľom. Rozhodujúcim okamihom pre fakturáciu tovaru je deň dodania tovaru alebo deň odovzdania tovaru prvému prepravcovi na prepravu odberateľovi. Faktúra je splatná do 14 dní odo dňa dodania tovaru.
4. V prípade, že sa odberateľ dostane do omeškania so zaplatením kúpnej ceny, zaväzuje sa uhradiť dodávateľovi okrem kúpnej ceny aj úrok z omeškania vo výške 0,05% z dohodnutej kúpnej ceny za každý deň omeškania až do úplného zaplatenia.
5. Faktúra bude obsahovať minimálne tieto náležitosti : a/ označenie faktúry a jej číslo b/ obchodný názov, adresu, IČO, DIČ, IČ DPH c/ číslo objednávky /kúpnej zmluvy/ a číslo dodacieho listu d/ predmet dodávky a deň jej splnenia e/ úplné označenie peňažného ústavu a čísla účtu, na ktorý má byť úhrada uskutočnená f/ cena za jednotku množstva a ďalšie cenové náležitosti g/ deň odoslania faktúry a lehota jej splatnosti h/ celkovú fakturovanú čiastku i/ daňovú doložku j/ dátum zdaniteľného plnenia
6. Odberateľ nie je oprávnený vrátiť dodávateľovi faktúru pre nedostatky v jej obsahu alebo forme, ale je povinný bez zbytočného odkladu po zistení takéhoto nedostatku požiadať dodávateľa o bezodkladnú opravu faktúry. Ak nie je dohodnuté inak, lehota splatnosti faktúry sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol zo strany dodávateľa odstraňovaný nedostatok vo faktúre.
7. Platba sa považuje za uskutočnenú dňom jej pripísania na účet dodávateľa alebo dňom prijatia hotovostnej platby dodávateľom.


4. Dodacie lehoty a dodanie tovaru
1. Tovar je dodaný v lehote uvedenej v cenovej ponuke, resp. v kúpnej zmluve.
2. Ak dodávateľ dodá tovar pred dobou určenou v cenovej ponuke, resp. v kúpnej zmluve, odberateľ nie je oprávnený odmietnuť skoršie plnenie.
3. V prípade, že objednaný tovar nemôže dodávateľ z objektívnych dôvodov dodať v dohodnutej lehote, je povinný odberateľa na túto skutočnosť bezodkladne vhodným spôsobom upozorniť, najneskôr však do jedného pracovného dňa odo dňa zistenia dôvodu omeškania s dodaním. Omeškanie s dodaním tovaru za súčasného splnenia povinnosti upozornenia dodávateľom na dôvod omeškania v určenej lehote nie je považované za porušenie kúpnej zmluvy a odberateľ nemá právo dodávateľa z tohto dôvodu postihovať sankciami podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
4. Záväzok dodávateľa dodať tovar je splnený dňom prevzatia tovaru odberateľom alebo odovzdaním tovaru prvému prepravcovi na prepravu pre odberateľa.
5. Miestom plnenia je miesto prevádzky dodávateľa.
6. Pokiaľ sa zmluvné strany dohodli, že miestom plnenia bude iné miesto, ako prevádzka dodávateľa, prepravu zabezpečuje odberateľ alebo dodávateľ, a to v závislosti na druhu tovaru, resp. na dohode medzi odberateľom a dodávateľom.
7. Ak dodávateľ nie je povinný podľa zmluvy dodať tovar v určitom mieste, uskutočňuje sa dodanie tovaru jeho odovzdaním prvému dopravcovi na prepravu pre odberateľa, ak zmluva určuje odoslanie tovaru dodávateľom. Dodávateľ umožní odberateľovi uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi, pokiaľ tieto práva nemá odberateľ na základe prepravnej zmluvy.
8. Ak zabezpečuje prepravu tovaru dodávateľ, je odberateľ povinný písomne oznámiť dodávateľovi presné miesto vykládky tovaru, určiť zodpovednú osobu, ktorá tovar prevezme a tiež zabezpečiť všetky potrebné úkony pre zabezpečenie plynulej vykládky (cestné obmedzenia, ak sú potrebné, zdvíhacie zariadenia potrebné k vykládke a pod. ).
9. Pri prevzatí tovaru je odberateľ povinný skontrolovať kompletnosť a nepoškodenosť zásielky. Pokiaľ zistí závadu, vykoná za prítomnosti prepravcu reklamačný zápis do prepravného listu. Pravdivosť zápisu na prepravnom liste musí písomne potvrdiť i prepravca. Vykonanie príslušného zápisu do prepravného listu a jeho potvrdenie prepravcom je podmienkou uplatnenia reklamácie dodávky z hľadiska počtu dodaných balení (kusov), resp. poškodenia pri preprave. Deň dodania tovaru sa považuje za deň uskutočnenia zdaniteľného plnenia.
10. Pri preberaní tovaru je odberateľ alebo jeho poverený zástupca povinný potvrdiť prevzatie tovaru uvedením svojho mena, podpisu, čísla občianskeho preukazu čitateľne na dodací list tak, aby dodávateľ mal možnosť presne identifikovať fyzickú osobu, ktorá tovar prevzala.
11. Ak odberateľ nesplní svoju povinnosť tovar na dohodnutom mieste dodania mimo prevádzky dodávateľa, alebo v mieste určenia prevziať riadne a včas, zaväzuje sa dodávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 30 % z ceny tovaru, ako aj nahradiť škodu spočívajúcu vo vynaložených nákladoch dodávateľa na zabezpečenie tovaru (stojné, skladné, náklady na prepravu a pod.), pričom dodávateľ má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.
12. Odberateľ má právo nakladať s dodaným tovarom od okamihu potvrdenia prevzatia dodávky na dodacom liste podľa svojho rozhodnutia s výnimkou jeho scudzenia, predaja, prenájmu, zapožičania, či iného zaťaženia tovaru právom tretích osôb. Odberateľ má právo s dodaným tovarom právne disponovať až okamihom úplného zaplatenia kúpnej ceny tovaru dodávateľovi, teda prechodom vlastníckeho práva z dodávateľa na odberateľa.
13. V prípade, že odberateľ nezaplatí kúpnu cenu za dodaný tovar ani v dodatočnej lehote 30 dní odo dňa splatnosti kúpnej ceny v plnej výške, považuje sa to za podstatné porušenie kúpnej zmluvy a dodávateľ má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Objednávateľ je v tomto prípade povinný zaplatiť dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 30% z ceny dodaného tovaru, pričom nárok dodávateľa na náhradu škody voči odberateľovi tým nie je dotknutý.


5. Vlastnícke právo a zodpovednosť za škody na tovare
1. Vlastnícke právo k tovaru nadobúda odberateľ až úplným zaplatením dohodnutej kúpnej ceny dodávateľovi, pričom odberateľ je povinný zdržať sa akýchkoľvek úkonov smerujúcich k zničeniu, strate, odcudzeniu alebo poškodeniu tovaru až do momentu úplného zaplatenia kúpnej ceny. Odberateľ akceptuje túto výhradu vlastníckeho práva dodávateľa a súčasne vyhlasuje, že si je vedomý všetkých právnych dôsledkov týkajúcich sa výhrady vlastníckeho práva.
2. Pre prípad omeškania objednávateľa so zaplatením kúpnej ceny je dodávateľ oprávnený odberateľovi zakázať užívanie tovaru a má právo na jeho vrátenie, pričom odberateľ nemôže v čase omeškania s úhradou kúpnej ceny s týmto tovarom nakladať (predať, prenajať, scudziť, zapožičať, či akokoľvek ho zaťažiť právom tretej osoby) alebo týmto tovarom poskytnúť akékoľvek ručenie tretím osobám.
3. V prípade, že odberateľ dodaný tovar nainštaluje, prevedie tak vlastnícke právo k tovaru na tretiu osobu a nezaplatí dohodnutú kúpnu cenu dodávateľovi, bude niesť trestnú zodpovednosť za spáchanie trestného činu sprenevery podľa ust. §213Trestného zákona, príp. podvodu podľa ust. §221Trestného zákona, pretože predal tovar vo vlastníctve dodávateľa, hoci nemal na to oprávnenie.
4. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza z dodávateľa na odberateľa prevzatím tovaru odberateľom.
5. Ak je dodávateľ povinný podľa zmluvy odovzdať tovar prepravcovi na prepravu tovaru odberateľovi, prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na odberateľa v okamih, kedy je tovar odovzdaný dodávateľom prvému prepravcovi na prepravu tovaru na miesto určenia.


6. Uskladnenie tovaru
1. Pokiaľ sa odberateľ dostane do omeškania s prevzatím tovaru o viac než 15 dní, má dodávateľ nárok na zaplatenie skladného vo výške 1% z ceny tovaru za každý deň omeškania s prevzatím tovaru riadne a včas až do dňa prevzatia tovaru odberateľom, príp. do dňa odstúpenia niektorej zo zmluvných strán od kúpnej zmluvy.
2. Pokiaľ sa odberateľ dostane do omeškania s prevzatím tovaru o viac než 30 dní, má dodávateľ popri nároku na skladné podľa predchádzajúceho odseku tiež nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 30% z ceny tovaru, pričom dodávateľ má zároveň právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.


7. Záručné podmienky
1. Záruka sa vzťahuje na vady materiálu, na vady vzniknuté pri výrobe a funkčné vady.
2. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru, vady vzniknuté chybným projekčným návrhom, nesprávnou inštaláciou, manipuláciou, obsluhou, nesprávnym elektrickým zapojením, istením a napätím, neodborným alebo neprimeraním zásahom, nevhodným použitím, živelnou katastrofou, násilným poškodením alebo zanedbaním údržby.
3. Záruka zaniká v prípade zásahu do zariadenia neoprávnenou osobou a rovnako tiež nesprávnym prevádzkovaním zariadenia.
4. Záruka sa nevzťahuje na tovar, ktorý nebol nainštalovaný v súlade s návodom na inštaláciu a prevádzkovaný podľa pokynov v prevádzkovom návode.
5. Zodpovednosť za výber výrobkov na určitý účel a použitie nesie v plnom rozsahu odberateľ.
6. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa dodania tovaru.
7. Záručná doba na náhradné diely je 6 mesiacov odo dňa dodania tovaru.
8. Ak je odberateľ v omeškaní s úhradou svojich splatných záväzkov voči dodávateľovi, je dodávateľ oprávnený opravu vady tovaru odmietnuť.
9. Odberateľ nie je oprávnený odmietnuť zaplatiť dodávateľovi kúpnu cenu za dodaný tovar, a to ani čiastočne, z dôvodu, že si uplatňuje na daný tovar reklamáciu.


8. Reklamácia tovaru
1. Odberateľ je povinný reklamovať chybné množstvo dodaného tovaru a zjavné vady tovaru ihneď pri prevzatí tovaru u dodávateľa alebo u prepravcu tovaru. Pri preberaní tovaru od prepravcu je nutné vyhotoviť písomný záznam do preberacieho protokolu dopravcu, ktorý musí byť potvrdený dopravcom a bezodkladne informovať dodávateľa.
2. Reklamáciu vady na tovare v záručnej dobe je povinný odberateľ uplatniť bezodkladne u dodávateľa písomne s popisom vady, uvedením výrobných čísel reklamovaného tovaru a je povinný predložiť doklad o prevzatí tovaru od dodávateľa a záručný list (napr. dodací list, faktúru, apod.).
3. Dodávateľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady tovaru, na ktoré sa bude vzťahovať záruka, v lehote primeranej povahe uplatnenej vady. Odberateľ berie na vedomie, že v prípade odstránenia vady formou dodania náhradných dielov bude lehota na odstránenie vady závislá od aktuálneho stavu náhradných dielov na sklade výrobcu.
4. Záručné opravy sa vykonávajú bezplatne v servisnom stredisku v sídle dodávateľa na základe predloženého dokladu o prevzatí reklamovaného tovaru a záručného listu.
5. Všetky náhradné diely budú poskytované dodávateľom odberateľovi bezodplatne výmenným spôsobom, pričom vymenené (vadné) náhradné diely sa výmenou stávajú vlastníctvom dodávateľa.
6. V prípade záručnej opravy tovaru, ktorý nie je možné priviesť do servisného strediska a v prípade, že odborne spôsobilá osoba na strane odberateľa nedokáže odstrániť vadu na základe pokynov servisného technika TZB produkt, s.r.o., resp. na základe popisu uvedeného v návode na údržbu, bude k reklamovanému tovaru vyslaný servisný technik dodávateľa, ktorý danú vadu odstráni. Odstránenie vady v mieste inštalácie sa rozumie odstránenie vady, pri ktorej nie sú potrebné žiadne manipulačné, zdvíhacie a transportné mechanizmy a len v priestorovo a výškovo dostupných priestoroch. Pri zariadeniach musí byť dostatočný servisný priestor potrebný pre výmenu komponentov zariadenia. V prípade ak je pri odstraňovaní vady potrebná manipulačná, zdvíhacia alebo transportná technika je povinný ju zabezpečiť na svoje náklady aj s požadovanou obsluhou odberateľ.
7. V prípade neoprávnenej reklamácie alebo v prípade reklamácie, ktorú bolo možné odstrániť na základe popisu v návode na údržbu, resp. na základe pokynov servisného technika TZB produkt, s.r.o., má dodávateľ voči odberateľovi právo na náhradu nákladov vynaložených na vykonaný servisný zásah.


9. Záverčné ustanovenia
1. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou uzatvorenej kúpnej zmluvy.
2. Podmienky dohodnuté v kúpnej zmluve majú prednosť pred príslušnými ustanoveniami týchto obchodných podmienok.
3. V prípade, že by sa stalo niektoré ustanovenie týchto obchodných podmienok neplatným, či neúčinným, platnosť a účinnosť ostatných ustanovená týchto obchodných podmienok zostáva nedotknutá.Obchodné podmienky TZB produkt.pdf

Loading...