TZB produkt

Ochrana osobných údajov

Informácia o spracúvaní osobných údajov

Spracovateľom osobných údajov – prevádzkovateľom v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) je spoločnosť TZB produkt s.r.o.

Naše kontaktné údaje: 

TZB produkt, s.r.o.

Hollého 296/18

922 31  Sokolovce

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vl.č.23228/T

IČO: 44588429

DIČ: 2022754118

IČ DPH: SK 2022754118

telefón: +421 33 73 21 258

e-mail: obchod@tzbprodukt.sk

 

Rozsah nami spracúvaných osobných údajov

 

titul, meno, priezvisko, adresa elektronickej pošty, číslo telefónu, adresa, názov firmy, pracovné zameranie.

Súbory cookies

Naše internetové stránky používajú súbory cookies na účely analýzy a vytvárania štatistík týkajúcich sa ich návštevnosti. Údaje, ktoré zbierame prostredníctvom cookies sú anonymné a nie je možné ich priradiť konkrétnej osobe. Z tohto dôvodu ich nemožno považovať za osobné údaje v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.

 

 

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

                                         

Účelom spracúvania osobných údajov je registrácia potenciálneho obchodného partnera našej spoločnosti. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby podľa § 13 ods.1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov.

 

Doba spracúvania osobných údajov

 

Po odoslaní registračného formulára budeme Vaše osobné údaje spracúvať do nášho rozhodnutia o aktivácii Vášho konta. V prípade zamietnutia Vašej registrácie budú Vaše osobné údaje vymazané do 3 pracovných dní od zamietnutia; v prípade kladného vybavenia budeme Vaše osobné údaje spracúvať počas trvania partnerského vzťahu s našou spoločnosťou.

 

Vaše práva

 

Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

 

Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

 

Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

 

Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnení nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

 

Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

 

Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

 

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.

 

Svoje práva si môžete uplatniť písomne na našej adrese alebo prostredníctvom elektronickej adresy, ktoré sú vyššie uvedené. Vašu požiadavku vybavíme v časovej lehote v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov do 30 dní od jej doručenia.

 

 

Okruh príjemcov osobných údajov

 

Vaše osobné údaje budú sprístupnené našim obchodným zástupcom. Nebudeme ich poskytovať ďalším iným subjektom s výnimkou osobitných prípadov zbavenia mlčanlivosti podľa § 79 ods. 3. zákona o ochrane osobných údajov. 

 

 

Zásady spracúvania Vašich osobných údajov

 

-           Máme zákonnú povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov (napríklad zákon č. 18/2017 Z. z. o ochrane osobných údajov, zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore, prípadne ďalšie).

-           Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s našou bezpečnostnou politikou iba v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie účelu spracúvania a len po dobu, ktorá je nevyhnutná na splnenie účelu ich spracúvania.

-           Prístup k Vašim osobným údajom majú výlučne osoby poverené štatutárnym zástupcom našej spoločnosti na spracúvanie osobných údajov a ktoré ich spracúvajú na základe jeho pokynov a v súlade s bezpečnostnou politikou našej spoločnosti.

-           Vaše osobné údaje zálohujeme a uchovávame na záložných úložiskách kvôli predchádzaniu bezpečnostným incidentom, najmä z dôvodu vylúčenia narušenia dostupnosti údajov. Vaše osobné údaje budú odstránené zo zálohovacích úložísk hneď ako to bude v súlade s našimi pravidlami zálohovania možné. Zálohovanie Vašich osobných údajov sme povinní zabezpečovať v súlade s bezpečnostnými požiadavkami GDPR a zákona o ochrane osobných údajov.

-           Po zániku účelu spracúvania budú Vaše osobné údaje z elektronických médií vymazané a písomnosti v listinnej forme s Vašimi osobnými údajmi budú zlikvidované s výnimkou tých, ktoré musia byť naďalej uchovávané aj po zániku účelu ich spracúvania, a to počas trvania úložnej doby v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov.

-           Vaše osobné údaje nepoužívame na automatizované individuálne rozhodovanie.

Prehlasujeme, že sme prijali všetky primerané technické a organizačné opatrenia na ochranu Vašich osobných údajov pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom nepovolaných osôb, zverejnením alebo poskytnutím iným subjektom s výnimkou tých ktoré sú vyššie uvedené, ako aj pred akýmikoľvek neprípustnými spôsobmi spracúvania v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. 

Loading...