TZB produkt

Záručné a reklamačné podmienky

Záručné podmienky
1. Záruka sa vzťahuje na vady materiálu, na vady vzniknuté pri výrobe a funkčné vady.
2. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru, vady vzniknuté chybným projekčným návrhom, nesprávnou inštaláciou, manipuláciou, obsluhou, nesprávnym elektrickým zapojením, istením a napätím, neodborným alebo neprimeraním zásahom, nevhodným použitím, živelnou katastrofou, násilným poškodením alebo zanedbaním údržby.
3. Záruka zaniká v prípade zásahu do zariadenia neoprávnenou osobou.
4. Záruka sa nevzťahuje na tovar, ktorý nebol nainštalovaný v súlade s návodom na inštaláciu a prevádzkovaný podľa pokynov v prevádzkovom návode.
5. Zodpovednosť za výber výrobkov na určitý účel a použitie nesie v plnom rozsahu odberateľ.
6. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa dodania tovaru.
7. Záručná doba na náhradné diely je 6 mesiacov odo dňa dodania tovaru.
8. Ak je odberateľ v omeškaní s úhradou svojich splatných záväzkov voči dodávateľovi, je dodávateľ oprávnený opravu vady tovaru odmietnuť.
9. Odberateľ nie je oprávnený odmietnuť zaplatiť dodávateľovi kúpnu cenu za dodaný tovar, a to ani čiastočne, z dôvodu, že si uplatňuje na daný tovar reklamáciu.

 
Reklamácia tovaru
1. Odberateľ je povinný reklamovať chybné množstvo dodaného tovaru a zjavné vady tovaru ihneď pri prevzatí tovaru u dodávateľa alebo u prepravcu tovaru. Pri preberaní tovaru od prepravcu je nutné vyhotoviť písomný záznam do preberacieho protokolu dopravcu, ktorý musí byť potvrdený dopravcom a bezodkladne informovať dodávateľa.
2. Reklamáciu vady na tovare v záručnej dobe je povinný odberateľ uplatniť bezodkladne u dodávateľa písomne s popisom vady, uvedením výrobných čísel reklamovaného tovaru a je povinný predložiť doklad o prevzatí tovaru od dodávateľa a záručný list (napr. dodací list, faktúru, apod.).
3. Dodávateľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady tovaru, na ktoré sa bude vzťahovať záruka, v lehote primeranej povahe uplatnenej vady. Odberateľ berie na vedomie, že v prípade odstránenia vady formou dodania náhradných dielov bude lehota na odstránenie vady závislá od aktuálneho stavu náhradných dielov na sklade výrobcu.
4. Záručné opravy sa vykonávajú bezplatne v servisnom stredisku v sídle dodávateľa na základe predloženého dokladu o prevzatí reklamovaného tovaru a záručného listu.
5. Všetky náhradné diely budú poskytované dodávateľom odberateľovi bezodplatne výmenným spôsobom, pričom vymenené (vadné) náhradné diely sa výmenou stávajú vlastníctvom dodávateľa.
6. V prípade záručnej opravy tovaru, ktorý nie je možné priviesť do servisného strediska a v prípade, že odborne spôsobilá osoba na strane odberateľa nedokáže odstrániť vadu na základe pokynov servisného technika TZB produkt, s.r.o., resp. na základe popisu uvedeného v návode na údržbu, bude k reklamovanému tovaru vyslaný servisný technik dodávateľa, ktorý danú vadu odstráni.
7. V prípade neoprávnenej reklamácie alebo v prípade reklamácie, ktorú bolo možné odstrániť na základe popisu v návode na údržbu, resp. na základe pokynov servisného technika TZB produkt, s.r.o., má dodávateľ voči odberateľovi právo na náhradu nákladov vynaložených na vykonaný servisný zásah.

Loading...